Димни вещества и средства за използването им

Димни вещества и средства за използването им

     Като димообразуващи вещества и смеси ce използуват най-широко смесите и рецептурите на белия фосфор, силициевите и титановите хлориди, серният анхидрид, хлорсулфотовата киселина, металите, амониевият хлорид, както и различни продукти на  коксохимическото и нефтохимическото производство.

 Димообразуването се осъществява по няколко начина:

   - чрез превръщането на димообразователя в аерозолно състояние, като се запази първоначалната му химическа природа;

   - чрез образуването на аерозол в резултат на протичането на ре­акция между компонентите на димната смес;

   - чрез превръщането в аерозолно състояния на продуктите от окисляването или хидрирането на димообразователите.

Едно от основните изисквания към новите аерозолни състави е да понижават бойната ефективност на съвременните системи оръжия, снабдени с оптически, инфрачервени и радиолокаторни апаратури за откриване и насочване към целите.

В развитието и усъвършенствуването на димообразуващите състави се забелязват няколко основни тенденции.

На първо място, продължават да се развиват и усъвършенствуват аерозолните състави, които имат ефективна маскираща способност във видимия обхват.

На второ място, модифицира се традиционното производство на аерозолни състави, като се увеличават възможностите им за противо­действие в средната инфрачервена област.

На трето място, разработват се нови аерозолни състави с ефективно маскиращо действие във видимата, близката инфрачервена област и микровълновия обхват.

Тези тенденции започват да се осъществяват в началото на 70-те години, когато във военното дело навлизат масово усъвършенствувани средства за разузнаване и управление на оръжията. През последните години се появиха и най-новите високоточни системи оръжия, които са обединени в единни системи за откриване, целеуказване и насочване на оръжията. Голяма част от апаратурата на тези системи работи в т. наречените прозорци на атмосферата (инфрачервеното излъчване с определена дължина на вълната се абсорбира селективно от съставните ча­сти на атмосферата), които се намират в обхватите 0,7-1,5 мm, 2-2,3 мm, 3-5 мm и 8-12 мm. Най-предпочитан обхват е 8-12-мm, тъй ка­то абсорбцията в този обхват е най-малка.

Една от насоките за ефективно противодействие на съвременните системи оръжия е задимяването с полимери, като се използува принципът на полимеризация на техните пари в студен въздух.

Американските специалисти са изследвали възможностите за впръскване на пенообразуващи пластмаси в поток горещи газове, чиято температура е по-висока от температурата на образуване на пластмасата. Като източник на горещи газове са използвани газови турбини, двигатели с вътрешно горене и реактивни двигатели. Процесът на димообразуване се състои в това, че аерозолните пластмасови частици, впръснати в потока горещи газове, изтичат с голяма скорост, придобиват сферична струк­тура и се втвърдяват. Диаметърът на получените микробалончета се колебае от 1 до 100 мm в зависимост от свойствата на пенообразуващите компоненти. Това осигурява малка плътност на дима, благодарение на което скоростта на утаяване е незначителна. Като най-перспективни се смятат полиуретановите, фенол-формалдехидните, полиетиленовите, епоксидните, силиконовите и други смоли. Метализирането на полимерните микробалончета осигурява ефективна маскировка и в микровълновия диапазон. Такива димове образуват на екраните на РЛС сигнали с лъжлив характер.

Ще разгледаме някои по-важни димообразуващи вещества и смеси.

Бял фосфор. Елементарният фосфор с типичен металоид. Той има две алотропни форми - червен и бял, който представлява восъкоподобно вещество с бял или жълт цвят. Във водата белият фосфор не се разтваря, ограничено се разтваря в течни въглеводороди и масла и по-добре в серовъглерод и халогенидите на сярата. Има висока адхезионна способност към дърво, каучук и кожа. Димообразуването се дължи на свойството му да се разлага във въздуха, като образува с кислорода фосфорен анхидрид. От своя стра­на фосфорният анхидрид сублимира, реагира на въздуха с образуването на ортофосфорна киселина - нелетливо съединение, което се кондензира във вид на много дребна частица (хигроскопични). При овлажняване тези частици образуват бяла мъгла. Колкото по-голяма е влажността на въздуха, толкова е по-голяма димообразуващата способност на фосфора. Възможно е белият фосфор да се използува и като запалително вещество. Той се окислява още при стайна температура с отделяне на голямо количество топлина. При температура 45-50*С окислението му преминава в горене, т. е. той се самозапалва.

В американската армия са създадени авиационни бомби, заредени с пластифациран бял фосфор - рецептура (PWP), която се получава чрез пресуване на гранулиран бял фосфор с 40-процентов гел на кау­чука в горящ въглеводород. Такава рецептура на открито се самозапалва и може да запали всеки запалим обект.

Металхлоридните димни смеси са съставени от халогенирани въглеводороди и метали (метални окиси), които са способни да образуват лесно сублимиращи хлориди. Като изходни продукти се използуват тетрахлорметанът, хексахлорметанът, цинкът, желязото, алуминият и други.

Meталхлоридните димни смеси се изработват по две рецептури: бавно горящи и бързо горящи.

Термични шашкови димни смеси. Основен компонент на тези смеси е амониевият хлорид, който при загряване лесно сублимира, образува пари и дим.

 

Димни средства

Ръчната димна граната е предназначе­на за поставяне на димни завеси от малките подразделения за заслепяване на противника в окопите, блиндажите и другите укрития. Освен това служи за прикриване на щурмовите групи и заслепяване на противниковите огневи точки.

Тактико-технически  характеристики: - маса - 500-600 g; - време за запалване - 15 s; - продължителност на димене - 1-1,5 мин; - дължина на димната завеса - 25-30 м; - широчина на димната завеса - 5-8 м.

Ръчната димна граната представлява картонен цилиндър, ограни­чен от двете страни с диафрагми.  Подготовката за запалването на РДГ-4 се извършва, като се издърпат двете капачки и се извади драскалото, самото запалване става чрез драсване с драскалото по главичката на запалката. При повреда на драскалото може да се използува кибрит. Горящата димна граната не потъва във водата. Благодарение на това тя може да се използува за създаването на димни завеси при форсирането на водни прегради. Ръчните димни гранати се опаковат в книжни пакети по 3 броя и се нареждат в дървени сандъци по 54 броя.

Малка димна шашка ДМ-11. Малката димна шашка ДМ-11 е предназначена за създаване на големи димни завеси за прикриване действията на крупни войскови групировки, за маскировка: на отделни отряди и малки групи бойци. Освен това димните шашки се използуват и от военноморския флот за създаване на подвижни димни завеси.

Тактико-технически  характеристики: - маса - 2 kg; - време за разпалване - около 30 s; - продължителност на димене - 5-7 мин; - дължина на димната завеса - 75-100 м; - ширина на димната завеса - 20-25 м;

Малката димна шашка представлява ламаринена кутия, на чиято горна страна има единадесет отвора за излизане на дима.В централния отвор се поставя запалката. При съхраняване и транспортиране димната граната е затворена с капак. За осигуряване на херметичност външният ръб се обвива с изолационна лента. За привеждане на димката в действие се снемат изолационната лен­та и капакът. С помощта на железен шип, който се намира в сандъка се пробиват отворите на димката. Поставя се запалката в централния от­вор и с помощта на драскало се запалва димката. Запалките и драскалата се съхраняват в специални кутии, херметически затворени в опакованите сандъци с димките. Димките се съхраняват и се транспортират в сандъци по 12 броя.     

Големи димни шашки (ГДШ). За задимяване на тилови обекти, преправи, войски и техника в райони за разполагане и по маршрути за изнасяне се използуват големи димни шашки. В зависимост от вида на димната смес се произвеждат два вида големи димни шашки (ГДШ).

Едните - заредени с антраценова димна смес  (ГДШ-5 и ГДШ- 15) и другите - заредени с металхлоридна димна смес (ГДШ- 5 и ГДШ-15). ГДШ се състои от два метални цилиндъра, поставени ексцентрично един в друг. Вътрешният диаметър е по-малък и е перфориран по цялата си повърхност. В него се поставя димната смес. Тази конструкция на димката и осигурява стабилност при нейното спускане на вода и дава възможност да се поставят димни завеси на водни прегради. За излизане на дима противоположно на малкия цилиндър на външния цилиндър има от­вор, който при съхраняване на димката е покрит с фолио и със специална капачка.

Тактико-техническа характеристика ГДШ: - маса на димката - 40-45кг; - маса на димната смес - 32- 34 кг; - време за разгаряне - 25-30 сек; - продължителност на интензивно димене - 8-15 мин; - дължина на непрогледната димна завеса - 150-200 м. Шашките се привеждат в действие с унифициран запалителен патрон, който се задействува до два способа: чрез електрозапалка и посредством ударно механично въздействие (удар­ник). За задействуването на електрозапалката е необходима подривна ма­шинка.

При използуване на ГДШ трябва да се спазват следните мерки за безопасност:

   - Шашката да се поставя на земята със заваръчния шев напред.

   - При използуване на подривна машинка запалването да се извършва от разстояние с помощта на кабел.

   - При запалване с помощта на ударник да се нанася рязък удар, след което да се изчаква разпалването на димката на разстояние.

   - При овлажняване на димната смес тя се запалва с взрив, при кой­то могат да се получат наранявания.

ГДШ се съхраняват в отделни опаковки, в сухи и неотопляеми помещения. В складовете не трябва да се съхраняват лесно запалими ве­щества и взривни материали.

Димова система на танк. Системата е предназначена за създаване на димни завеси за маскировка на действията на танковите подразделения в хода на бойните действия.

Системата дава възможност на екипажа на танка да се защитава от високоточните оръжия чрез поставяне на маскиращи димни завеси. Димовата система на танка се състои от помпа, форсунки, тръбопроводи, предохранителен и допълнителен клапан. В качеството на димообразувашо вещество се използува дизеловото гориво за двигателя на танка. Помпата нагнетява гориво от предния резервоар към форсунките. От камерите и завихрителите на форсунките горивото се впръсква в потока на изгорелите газове на двигателя. От топлината на изгорелите газове се изпарява горивото и се образува паро-газова смес. Тъй като температурата на паро-газовата смес превишава тази на обкръжаващия въздух, при съприкосновение на тази смес с въздуха протича кондензация и се образува изкуствена мъгла (дим). Поставянето на димни завеси е целесъобразно да се прави на максимално възможна висока скорост за дадения маршрут. Желателно е да не се променя скоростта, за да не се разпокъсва димната завеса. Максимално допустимата продължителност на димопуска е не повече от 10 минути. След димопуска е необходимо двигателят да поработи за отделяне на неизпареното гориво не по-малко от З-5 минути. Най-добри димни завеси се получават при скорост на вятъра около 4 м/с и без възходящи течения. За прекратяване на димопуска е необ­ходимо превключвателят ТДА да се постави на положение „Изкл".

Термична димна апаратура (ТДА-М). Предназначена е за създаването на подвижни н неподвижни димни завеси при маскировка на войски и тилови обекти от средствата на противника за земно и въздушно разузнаване.

Принципът на работа на машината е основан на термичната суб­лимация на течно димообразуващо вещество (димна смес N 1) в пото­ка от горещи газове и по-нататъшното им кондензиране в атмосферата. Като димообразуващо вещество се използува смес със състав: кок­сов дестилат - 70% и солярово масло - 30%. Димната апаратура е монтирана на шасито на автомобил ГАЗ-66. Производителността на машината е 300-800 kg/h димообразуващо вещество. Работната вместимост на цистерната е 1200 л. Машината мо­же да извършва димопуск както от място, така и по време на движение със скорост 20 km/h. Разходът на гориво без това на двигателя на машината е около 6% от разхода на димообразуващото вещество. При сред­ни метеорологични условия (скорост на вятъра 3 m/s, изотермия) дължината на непрогледната димна завеса е не по-малко от 1 км. Използуваната димна смес не е токсична и не въздействува на въоръжението и материалната част. Машината се управлява от двама души. Цялото управление се осъществява от кабината, където се намира арматурното табло. Тъй като експлоатацията на димната машина е свързана с използуване на лесно възпламеняващи се и горивни нефтени продукти и протича при високотемпературен режим на работа, разчетът трябва да спазва строго всички предпазни мерки.

Видове димни завеси. Димната завеса е непрогледен облак от изкуствена мъгла или дим, създаден с различни средства. Димните завеси се използуват за маскиране на действията на войските. Димовете се използуват както денем, така и нощем. В нощни условия те се използуват за маскировка на войските от наблюдението на противника с прибори за нощно виждане и при използуване на различни средства за осветяване.

По своето предназначение димните завеси биват маскиращи и заслепяващи.

Маскиращата димна завеса се използува за маскировка на действията на войските (собствените) и се поставя в районите за разполагане и по маршрутите за изнасяне. Тя може да се създаде с помощта на димните шашки и гранати, танковата димна апаратура или термичните димови ав­томобили (ТДА).

Заслепяващата димна завеса се използува за заслепяване на противниковите средства за разузнаване и на­блюдение и за водене на прицелен огън от оръжията. Тя се поставя в разположението на противника пос­редством артилерийски димни снаряди и авиационни димни бомби.

В зависимост от положението по отношение на бойния ред на войските завесите се делят на фронтални и флангови. Фронтални се наричат тези, които се създават пред фронта на собствените войски. Те може да бъдат поставени в разположението на противника между противника и собствените вой­ски и непосредствено пред собствените войски. Флангови се наричат димните завеси които се създават на фланговете на бойния ред за прикриване на собствените войски от наблюдението и фланговия огън на противника. Те се поставят както в разположението на противника, така и между противника и собствените войски.

За въвеждане на противника в заблуждение димни завеси може да се поставят и по лъжливи направления.

По характера и начина на изпълнение димните завеси се делят на неподвижни и подвижни. Неподвижни са тези, които се създават на ру­бежа, оставащ неподвижен в продължение на цялото време на димопуска. Подвижни са тези димни завеси, чиито рубеж се премества в резултат на придвижване на димните средства (при пренасянето на огъня с димни снаряди и мини).

{START_COUNTER}