Средства за защита от ОМП на въоръжение в БА

Индивидуални средства за защита от ОМП

 

 

Индивидуалните средства за защита служат за предпазване на дихателните органи, очите и кожата на човека от попадането на отровни, радиоактивни вещества и бактериални средства. Към тях спадат общовойсковият и изолиращият противогаз, общовойсковият комплект за защита на кожата за многократна и еднократна употреба.

 

Средства за защита на кожата

 

Устойчивите ОВ поразяват живата сила не само при вдишване на парите им, но и при попадане върху кожата и проникването през нея. Това свойство на ОВ е наложило създаването и използването на сред­ства за защита.

 

Към тези средства за защита на кожата (СЗК) се отнасят:

 

  - общовойсковият комплект за еднократна употреба за защита  на кожата;

  - общовойсковият защитен комплект за многократна употреба за защита на кожата;

  - лекият защитен комбинезон ЛЗК-75;

  - защитната престилка.

 

Общовойскови комплект за еднократна потреба за защита на кожата  е предназначен за защита на кожата на човека от капките и аерозолите на ОВ при поливка от авиацията, взривяване на сна­ряди и фугаси. Комплектът се използува и при преодоляването на ра­йони, заразени с ОВ. Той има общовойсково предназначение и се използува в съчетание с импрегнираното облекло.

 

Защитният комплект се състои от: защитно наметало, защитни чорапи и ръкавици. Изработва се от тънка газонепроницаема материя с тегло 65-70 g/кв.м. Защитната му мощност е по-голяма от 24 часа. Комплектът се изработва в три ръста, които се определят от размерите на наметалото и чорапите.

 

Общовойскови защитен комплект за многократна употреба за защита на кожата (ОЗК) ОЗК се състои от общовойскови защитен плащ (ОП-1), защитни ръкавици и защитни чорапи. Същият е предназначен за защита на личния състав от прякото попадане на капко-течни ОВ върху откритите части от тялото, облеклото и снаряжението. Общовойсковият защитен плащ се изработва от гумирана материя в три ръста. Плащът се състои от две поли, гръб, ръкави и качулка. За удобство при носене в походно положение има колани, а за използуване като шлифер и комбинезон - специални копчета (пукли) и дупки за закопчаване. Защитната мощност при температура 36*С от иприт е до 3 часа. Защитните чорапи служат за защита на краката от заразяването с капко-течни ОВ при преодоляването на заразени участъци от местността и при провеждане на дегазация. Кончовете на чорапите се изработват от гумирана материя, а ходилата от каучук. Има три размера чорапи в зависимост от номера на обувките на боеца. Размерът е изписан на горната част на кончовете от вътрешната страна. Защитните ръкавици служат за защита на ръцете от попадането на ОВ. РВ и БС. Изработват се от гумирана тъкан. ОЗК може да се излолзува като наметало, шлифер и комбинезон. Използуването като наметало става като при комплекта за еднократ­на употреба с тази разлика, че след заразяване с ОВ те не се изхвърлят, а им се прави обработка и отново се използуват.

 

Лек защитен комбинезон (ЛЗК) е предназначен за защита на кожата на личния състав от аерозоли и капки на ОВ, РВ и БС. Теглото му е 2,2 kg. Защитната мощност е 3 часа. ЛЗК е изработен от едностранно гумиран полиамиден плат в три ръста.

 

Колективни средства за защита

 

(КСЗ) са предназначени за защи­та от ОВ, РВ н БС на група от хора. В тези средства личният състав престоява продължително време без средства за индивидуална защи­та. За колективни средства за защита се използуват полеви укрития - землянки, блиндажи или вътрешният обем от бойни и транспортни машини, оборудвани с филтър-вентилационни агрегати (установки). КСЗ осигуряват нормална работа на командни, медицински. наблюдателни пунктове и свързочни възли, за почивка, хранене и укриване на личния състав при ядрено и химическо нападение.

 

Оборудването на КСЗ се заключава във:

 

   - херметизация, т. е. изработване на непроницаеми за заразен въздух стени, таван и входове на укритието;

   - монтиране на филтър-вентилационен агрегат (установка);

   - направа на входни преддверия;

 

Оборудваното укритие се състои основно от помещение за настаняване на хората, в което се монтира и филтър-вентилационният агре­гат, и от преддверия. Херметизацията на полевите укрития се състои в запушване (уплътняване) на всички отвори, за да се предотврати проникването на за­разен въздух. Това се извършва с глина или с друг въздухонепроницаем материал.

 

Филтър-вентилационни агрегати и установки

 

Филтър-вентилационен агрегат ФВА100/50 Агрегатът служи за пречистване на атмосферния въздух от пари­те на ОВ, РВ и БС. Агрегатът създава повишено налягане в укритията. където се монтира. Неговата производителност на пречистен въздух е 100-150 куб.м/час.

 

Филтър-вентилационни установки за автомобили Филтър-вентилационните установки ФВУА-100Б/12 (монтира се вътре в обекта) и ФВУА-100Н/12 (монтира се извън обекта) служат за защита на личния състав и оборудването на херметизирани подвижни обекти от ОВ, РВ и БС.

 

Колекторни филтър-вентилационни установки. Колекторните филтър-вентилационни установки от типа ФВУ-3,5, ФВУ-7, ФВУ-15Т служат за пречистване на въздуха от ОВ, РВ и БС. Монтират се на подвижни средства и осигуряват пречистен въздух за 1,2 и 4 души.

 

Система за колективна защита, монтирана на МТЛБ и БТР-60ПБ Филтър-вентилационната уредба (ФВУ) към МТЛБ и БТР-60ПБ служи за пречистване на заразения с ОВ, РВ и БС въздух. Подобна си­стема се монтира и в БМП-1. ФВУ се състои от нагнетател, клапанна кутия, филтър и привод за управление. Нагнетателят ВНСЦ-200 служи за създаване на свръхналягане вътре в корпуса на машината и за предварително пречистване на постъпващия въздух отвън. Представлява центробежен вентилатор с инерци­онен филтър за предварително пречистване на въздуха от радиоакти­вен прах. Филтърът ФПТ-200M служи за пречистване нa въздуха от ОВ, РВ и БС. За измерване на повишеното налягане в корпуса на машината слу­жи диференциалният манометьр. ФВУ се използува в режим на вентилация (за подаване на свеж въздух при обикновени условия на експлоатация) и в режим на филтрация (за пречистване на заразения въздух). Забранява се използването на филтър-поглъщателя при движение по прашни пътища. При включването му да се следи да не попадат в него влага, гориво и масла. За да се избегне разреждането на акумулаторите на машината ФВУ, трябва те да се включват при работещ двигател. При работа в режим на вентилация въздухът постъпва отвън, пречиства се в инерционния филтър и се подава в корпуса на машината. В този случай на работа не се използува филтър-поглъщателят. При работа в режим на филтрация включването на ФВУ става по следния начин: -затварят се всички врати и люкове. - включва се вентилаторът, като се завърта ръчката на стрелката докрай. - отваря се капачката за постъпване на въздух с ръчката (само за МТЛБ). - включва се нагнетателят с ключа на арматурното табло на водача. При нормална работа въздухът се нагнетява през филтъра и налягането не трябва да превишава 2 МРа. Филтърът се подменя след провеждане на дегазация и дезактива­ция на ФВУ и след петкратен престой в заразена атмосфера с нервно-паралитични и еднократно с устойчиви ОВ.

 

Система за противоатомна защита на танк

 

(ПАЗ) е предназна­чена за защита на екипажа и на вътрешното танково оборудване от въздействието на ударната вълна на ядрения взрив и от попадането на ра­диоактивен прах. Системата се монтира на съвременните танкове Т-55. Т-62 и Т-72. За защита от ударната вълна в танка са монтирани специални уплътнителни устройства, някои от които уплътняват постоянно, а други се включват автоматически при ядрен взрив. В системата ПАЗ влизат възли за херметизация, механизми за затваряне, нагнетател-сепаратор и електрическа уредба. Нагнетателят подава въздуха за пречистване. Той се монтира в задната част на куполата. Закрепва се с две метални ленти към специални носачи и чрез специален маркуч е свързан с подаващата тръбна наставка. За да не попадат чужди тела в нагнетателя и в подаващата тръбна на­ставка, под съединителния хамут е поставена мрежа. Нагнетателят е центробежен вентилатор с инерционно пречистване на заразения въздух. Роторът на нагнетателя се състои от 160 лопатки, които образуват тесни канали покрай тялото. Роторът на нагнетателя е монтиран направо на предната част на вала на електродвигател МВ-67 с мощност 800 W и честота на въртене 7000-7700 об./мин. Степента на пречистване на въздуха е над 98%. В танк Т-72 съществува и апаратура ЭЭЦ11-3, която при подаване на сигнал от прибора ГО-27 (комбиниран прибор за радиоактивно и химическо заразяване) затваря люковете и включва ФВУ. Освен това при пожар в танка се включва и системата за гасене на пожар.

 

{START_COUNTER}