ЯХБЗ на механизирания батальон в отбрана

Ядрена, химическа и биологична защита на механизирания батальон в отбрана

 

1. Изисквания към защитата на подразделенията и тила от ОМП в съвременните условия.

 

 Нарасналите изисквания за водене на съвременния общовойскови бой при отбрана в условията на използване на ОМП и при радиационни и химически опасни аварии (РХОА) на АЕЦ и химически заводи, налагат висока организация на защита на подразделенията. По-важни от тези изисквания са:

 

- надеждност на защитата от всички поразяващи фактори на ядреното, химическото, биологическото оръжие,  както и от РХОА на АЕЦ и химически заводи;

- висока организация и ефективно провеждане на мероприятията от подразделенията на батальона;

- своевременност и централизираност на планирането и осъществяване на мероприятията за защита;

- осигуряване готовността на подразделенията за защита и за действие в сложна обстановка;

- съответствие на организацията на защита с бойните задачи на МБ при отбрана;

- осигуряване максимална самостоятелност на командирите и подразделенията на батальона (органите на тила), по отношение на мероприятията по защита ;

-  осъществяване на цялостната защита по общ план, въз основа на решението и указанията на КМБ по ЯХБЗ.

 

1. 1. Цел на защитата и същност на нейната организация.

 

Защитата на подразделенията се организира с цел, да се изключи или максимално да се намали непосредственото или последващо въздействие с  ядрено, химическо, биологическо оръжия на противника, възникнали ядрени, химически и биологически опасни аварии (ЯХБОА) на АЕЦ и предприятията (обектите) с изтичане на токсични химически вещества, стихийни бедствия, трансгранично заразяване, да се създадат благоприятни условия за изпълнение на поставените задачи и опазване на околната среда.

 

Същността на защитата на батальона се заключава в определяне на характера и обема от задачи и мероприятия, които е необходимо да се изпълнят при подготовката и воденето на отбраната, в условия на ЯХБОА, стихийни бедствия, трансгранично заразяване, използвани ОМП от противника, с определени сили, средства срокове за осъществяването им, довеждане на задачите до изпълнение, помощ и контрол.

 

Комплексът от задачи по защитата се организира въз основа на  указанията и разпорежданията по ЯХБЗ на бригадата, решението на КМБ за водене на отбранителния бой, неговите указания по ЯХБЗ, без да се прекъсва изпълнението на бойните задачи, и независимо от това, каква е вероятността от възникване на заплаха.

 

1.2. Мероприятия по ЯХБЗ.

 

Мероприятията от комплекса по ЯХБЗ на войските по своята същност се делят на няколко основни групи:

 

Първа група  мероприятия, които се провеждат, с цел изключване на непосредственото въздействие на ОМП и ЯХОА. Към тях се отнасят: разкриване и възпрепятстване подготовката на противника за използване на ОМП, предотвратяване и намаляване възможността за възникване на ЯХОА и бедствия в потенциално опасни обекти в зоните за отговорност; предупреждаване на подразделенията за непосредствена опасност и за началото на използване на ЯХБО от противника, за възникване на ЯХОА, стихийни бедствия  и трансграничен пренос на заразяване; осигуряване на войските с технически средства за ЯХБЗ (ТС – ЯХБЗ); димова маскировка на стационарни (подвижни) обекти и действия на подразделенията

 

Втора група  мероприятията, които се провеждат за непосредствена защита и за намаляване мащабите на поражения. Към тази група могат да бъдат включени: подготовка на зоните /полосите/, районите позиции, пътищата за маньовър за защита действията на войските в условията на използване на ОМП от противника, възникнали ЯХОА, стихийни бедствия  и трансгранично заразяване; осигуряване на безопасност на личния състав при действия в заразени зони и райони на епидемии, разрушения наводнения, пожари и стихийни бедствия; опазване на околната среда в зоните за отговорност (полосите, районите) на войските.

 

Трета група  мероприятия осигуряващи прогнозиране мащабите и последствията от използването на ЯХБО от противника, възникналите ЯХОА, стихийни бедствия  и трансгранично заразяване.

 

Четвърта група  мероприятия насочени за ликвидиране на последствията от използваните ОМП на противника, възникналите ЯХОА, стихийни бедствия  и трансграничен пренос на заразяване в зоните на отговорност /полоси и райони/.

 

Комплексът ЯХБЗ на войските включва следните мероприятия:

 

- разкриване и възпрепятстване подготовката на противника за използване на ЯХБО, предотвратяване и намаляване на възможността за възникване на ЯХОА и бедствия в потенциалните опасни обекти в зоните за отговорност на войските;

- предупреждаване и оповестяване на войските за непосредствена опасност за начало на използване на ЯХОА, стихийни бедствия  и трансграничен пренос на заразяване;

- подготовка за защита действията на войските в условия за използване на ЯХБО от противника, на ЯХОА, стихийни бедствия  и трансграничен пренос на заразяване;

- прогнозиране на мащабите и последствията от използването на ЯХБО от противника, възникналите ЯХОА, стихийни бедствия  и трансграничен пренос на заразяване;

- изясняване на последствията от използване на ЯХБО от противника и възникнали ЯХОА, стихийни бедствия  и трансгранично заразяване;

- осигуряване безопасността на личния състав при действия в заразени зони и в районите на епидемии, разрушения, наводнения, пожари и стихийни бедствия;

- ликвидиране на последствията от използването на ЯХБО от противника, възникналите ЯХОА, стихийни бедствия  и трансграничен пренос на заразяване в зоните за отговорност;

- осигуряване на войските с технически средства за ЯХБЗ;

- екологическа защита в зоните за отговорност на войските;

- други специални мероприятия аерозолна маскировка на стационарни и подвижни обекти на войските и огнеметно поразяване на силите и средствата на противника.

 

От  посочените мероприятия на комплекса за ЯХБЗ на войските е видно, че не всички произтичащи от тях задачи могат да се организират и изпълнят в пълен обем от подразделенията за ЯХБЗ самостоятелно, а в други те участват със сили от други родове и специални войски.

 

В тази връзка е наложително да се разгледат какви мероприятия и задачи по ЯХБЗ биха се провели в БРО, като се има в предвид, че в механизирания батальон има по щат отделение за ЯХБР, химизираните разчети на ротите (а те са ограничени) и в МБР – с основно подразделение секция за ЯХБЗ.  Това налага нов подход в организацията и провеждането на отделни мероприятия по ЯХБЗ и децентрализирано използване на подразделенията за ЯХБЗ на АК.

 

2. Съдържание на мероприятията по ЯХБЗ  при отбранителния бой на МБ . Ред за извършване.

 

2.1. Предупреждаване и оповестяване на подразделенията за непосредствена опасност и за началото на използване на ЯХБО от противника, за възникване на ЯХБОА, стихийни бедствия и трансгранично заразяване.

 

Това мероприятие включва изпълнението на следните задачи:

 

- предупреждаване на подразделенията и щаба на батальона за непосредствена опасност от използване на ЯХБО от противника;

- оповестяване на батальона за възникване на ЯХБОА, стихийни бедствия  и трансгранично заразяване;  Извършва се незабавно с предимства и без ограничения по всички комуникационни и информационни системи въз основа на указанията на старшия щаб и данните от щаба на батальона /на КНП/ се предават по радиото до ротите и тила, а до личния състав, свеждането се извършва със звукови сигнали и визуални средства и на глас. Задължително при оповестяването, следва да се използва таблицата за сигналите за видовете опасности показана в таблицата.

 

 

 

Наименование на сигнала

Средства за подаване и оповестяване

 

Зрителни , слухови

На телефония

На телеграфия


Въздушна опасност

Прекъснат вой на сирена  3 мин.

"УРАГАН"

999


Отбой

Непрекъснат вой на сирена 3 мин.

"МАРИЦА"

888

Опасност от РХБЗ

СХР , биене на гилза

" ГАЗ"

333


Отбой

Прекъснато биене на гилза

"ДУНАВ"

222

Земна опасност

Червен ракет

" ЗЕМЯ"

555

Отбой

Тръбен отбой

"НЕБЕ"

444

 

Възможно е да бъдат заповядани дублирани сигнали за действия на личния състав, но те следва предварително да бъдат обявени от командирите. При внезапност на използване на ОМП, първо следва да се оповестява личния състав със зрителни и слухови сигнали , а след това да се информират командирите.

 

В системата на оповестяване в БРО, участват поста за ЯХБР и наблюдение на КНП, развърнатите наблюдателни постове в РОП, от които се оповестява личния състав на подразделенията с основно участие на разчетите за ЯХБЗ, както и всички постове на родовете и специални войски.

 

2.2 Подготовка на зоните (полосите, районите, позициите, пътищата за маньовър) за защита на действията на войските в условията на използване на ОМП от противника, на ЯХБОА, стихийни бедствия и трансгранично заразяване.

 

Това мероприятие включва изпълнението на следните задачи:

 

- избор на БРО (РОП, ВОП), позиции на артилерията, в зависимост от създадената радиационна и химическа обстановка, наличие  и състояние на потенциално опасни обекти;

- разсредоточване на подразделенията на батальона;

- фортификационно оборудване на БРО (РОП, ВОП), позициите на артилерията и тила за защита на личния състав, въоръжението, бойната техника и материалните средства;

- подготовка на пътищата за движение и маньовър в БРО;

- използване на защитните и маскировъчни свойства на местността, бойната техника и транспортните средства.

 

Изпълнението на тези задачи в интерес на отбранителния бой на батальона, до голяма степен ще зависи от количеството време, поставената бойна задача, условията на защитеност на местността, обема на фортификационното оборудване, наличие на РХО и др.

 

Към това основно мероприятие от комплекса може да се включи подготовката на индивидуалните и колективни средства за защита, поддържането им в постоянна готовност за използване, в случай на използването на ОМП от противника, възникване на заразяване.

 

Организацията и изпълнението на посочените задачи  е позната практика в дейността на командирите от звеното батальон – рота и не е необходимо подробно то им разглеждане.

 

2.3 Прогнозиране на мащабите и последствията от използването на ЯХБО от противника, възникналите ЯХБОА, стихийни бедствия и трансгранично заразяване.

 

Това мероприятие се осъществява от органите на автоматизираната информационна система АИС “ Преслав”.

 

В батальона не се извършва прогноз на възникване на ядрена (радиационна) и химическа обстановка. Тази задача в интерес на МБ се изпълнява от разчетно информационната група (РИГ) на МБР и от разчетно информационния център  (РИЦ) на корпуса.

 

2.4. Изясняване на последствията от използването на ЯХБО от противника, възникналите ЯХБОА, стихийни бедствия и трансгранично заразяване в зоните за отговорност.

 

Мероприятието включва и изпълнението на следните задачи:

 

- определяне на загубите в личен състав, въоръжение, бойна техника, материални средства на подразделенията и батальона като цяло (след използването на ОМП на противника и при възникване ЯХБОА);

- разузнаване и обозначаване на заразените зони (райони);

- определяне характера и мащабите на разрушенията, пожарите, наводненията и стихийните бедствия.

 

Тези задачи се организират от щаба на батальона въз основа на данните за фактическата обстановка от всички видове разузнаване. Значителна роля за изясняване събирането и предаването на данните за възникналата радиационна и химическа обстановка в БРО имат отделението за ЯХБР към щаба на батальона и разчетите за ЯХБЗ на ротите. Същевременно след обобщаване на данните от разузнаването, щабът на батальона с участието на инструктора по ЯХБЗ, извършва оценка на обстановката, за подпомагане на КМБ за вземане на решение.

 

2.5 Осигуряване безопасността на личния състав при действие в заразени зони и в райони на епидемии, разрушения, наводнения, пожари и стихийни бедствия.

 

Осигуряването на безопасността на личния състав включва изпълнението на следните основни задачи:

 

- подготовка и използване на индивидуалните и колективни средства за защита, защитните свойства на местността, въоръжението и бойната техника;

- провеждане на лечебно–профилактични, хигиенно-противоепидемологични и ветеринарни мероприятия;

- използване на противорадиационни препарати и антидоти;

- определяне на целесъобразни маршрути и способи за преодоляване /обхождане/ на заразените райони;

- извеждане на подразделенията от заразените райони;

- дозиметричен, химически и биологически анализ и контрол.

 

Ръководството на това мероприятие е пряко задължение на командира, щаба на батальона и командирите на подразделения. За осигуряване безопасността на личния състав се изисква постоянно познаване на РХО, степента на облъчване на личния състав, своевременно при необходимост използване на индивидуалните и колективни средства за защита, провеждане на лечебно–профилактични, хигиенно–противоепидемиологични и ветеринарни мероприятия, приемане на противорадиационни препарати и антидоти, избор на най-целесъобразни способи за преодоляване  /престой/ в заразени зони, райони на разрушения, пожари и наводнения от подразделенията. За изпълнението на тези задачи в интерес на батальона, могат да бъдат привлечени подразделения за ЯХБЗ – за радиационно и химическо разузнаване, за анализ и контрол.

 

Задължително условие за постигане на защитата на личния състав е и осигуряването на подразделенията с полагащите им се ТС – ЯХБЗ.

 

2.6 Ликвидиране на последствията от използването на ЯХБО от противника, възникналите ЯХБОА, стихийни бедствия и трансгранично заразяване в зоните за отговорност.

 

Това трудоемко мероприятие включва изпълнението на следните основни задачи :

 

- разузнаване огнищата (районите) на поражение, наводнения и пожари;

- спасителни лечебно – евакуационни и изолационно – ограничителни дейности;

- дозиметричен , химически и биологически анализ и контрол;

- специална обработка на подразделенията;

- дегазация, дезактивация и дезинфекция на материални средства, местност, пътища и съоръжения;

- гасене и ограничаване на пожарите;

- разчистване и възстановяване на пътищата за евакуация, маньовър и подвоз;

- локализиране разпространението на отровни облаци (пари) от токсични химически вещества , чрез водни завеси и др.

 

Принципно, ликвидирането на последствията се извършва едновременно с възстановяване на боеспособността на подразделенията. Обикновено с разпореждане на КМБР, в интерес на поразения батальон се назначава отряд за ликвидиране на последствията.

 

Разузнаването на огнищата на поражение от ЯХБО на противника (тези от ЯХБОА) се извършват от назначени офицери разузнавателни дозори и с такива от подразделенията за ЯХБР.

 

Назначените дозори определят и обозначават участъци с висока мощност на експозиция (степен на радиация), райони с продължително задържане на БОВ,  неразделни такива (за развръщане на ПУСО, медицински органи).

 

Инженерните разузнавателни дозори разузнават местността , характера на разрушенията, срутванията , пожарите и определят пътищата за обход.

 

Аварийно спасителните дейности в огнищата на поражение се провеждат с цел издирване на ранените, поразените, извличането на машините, от  разрушените съоръжения, оказване на медицинска помощ и евакуация в медицинските пунктове.

 

Принципът на оказване на на първа помощ на личния състав  е от най–тежко пострадалите да се започне, а при въоръжението и бойната техника – от тези получили най-леки повреди.

 

Задължително щабът на батальона организира провеждането на дозиметричен и химически контрол в подразделенията за непрекъснато получаване на данни за оценка на безопасността на подразделенията и батальона като цяло.

 

Критериите и степените на боеспособността на подразделенията са дадени в таблицата.

 

Степен на бооеспособност

Критерии

 

По загуби /л. с./

По дози на облъчвае

Боеспособни

До 30 %

За 4 денонощия до 50 р еднократно /0,44 Gy/, 1 месец многократно 100 р /0,88 Gy/

Ограничено боеспособни

40-60 % запазени са не по-малко от 2 основни подр. и 1-2 /ПУ/, КНП /тила/

І степен 150 р-4 денонощия /1,32 Gy/, 250 р /1 месец 2,2 Gy/

ІІ степен 250 р- 4 денонощия еднократно /2,24 Gy/, 400 р 1 месец /3,52Gy/

ІІІ степен- 400 р еднократно 83,52 Gy/, 600 р 1 месец /5,88 Gy/ многократно

Небоеспособни

Над 70 % в с. пунктове унищожени

 

 

 

Р-рентген,

Gy -грей

 

Специалната обработка се организира от командира и щаба на батальона, като се указва реда за извършването й в хода на изпълнението на отбранителните задачи под ръководството на командирите на подразделенията и контрола на инструктора по ЯХБЗ. Със собствени сили, подразделенията на батальона провеждат частична специална обработка (ЧСО), която е ефективна до 2-3 часа след заразяване с радиоактивни вещества (поради разпадане на изотопите с най-малък период на полуразпадане), а при въздействие с устойчиви БОВ от типа (VX, иприт), следва да се извършва незабавно с полагащите се  ИЗП-З и КПД С (12) (комплект индивидуален за дегазация).

 

Личното оръжие се обработва пълно. По въоръжението и бойната техника се обработват онези места, с които разчетите влизат в съприкосновение.

 

За нуждаещите се от пълна специална обработка (личния състав и бойната техника) се иска разрешение от КМБР и тя обикновено се провежда след изпълнение на задачата от батальона (но не по-късно от 10-12 часа след заявяване), в планиран район (на ПУСО) по маршрут за изнасяне (примерно при въвеждане на батальона като втори ешалон от рубежа за КА) и непосредствено в бойните редове. Пълната специална обработка се провежда от подразделения за специална и санитарна обработка от войските за ЯХБЗ. При необходимост важни участъци, маршрути и фортификационни съоръжения в БРО,  могат да бъдат дегазирани и дезинфекцирани. Гасенето и ограничаването на пожарите се осъществява, когато тяхното разпространение застрашава личния състав, въоръжението, бойната техника и материалните средства или възпрепятства войските за изпълнение на непосредствените задачи. Тук също могат да бъдат привлечени подразделения от войските за ЯХБЗ, инженерни такива и др.

 

Разчистването и възстановяването на пътищата за движение и маньовър се изпълнява от всички подразделения. Възстановяването на такива с високи степени на радиация се извършва след тяхното спадане.

 

2.7. Осигуряване на войските с технически средства за ЯХБЗ (ТС-ЯХБЗ).

 

Основен принцип на организиране осигуряването на подразделенията с технически средства е да съответства на решението на КМБР (КМБ). Основен организатор за осигуряване подразделенията на батальона с ТС-ЯХБЗ е инструкторът по ЯХБЗ. В щаба на батальона се изготвя обобщена заявка до старшия щаб, в която се посочва необходимите за попълване технически средства, време и място за доставяне, с чий транспорт ще се извърши. В същия ред се осигуряват и заповяданите запаси от КМБр. Същевременно се определят и количествата ТС-ЯХБЗ, включени като подвижни запаси.

 

Осигуряването с ТС-ЯХБЗ включва и текущия и среден ремонт на средствата, извършвани от ремонтните органи в МБР и корпуса.

 

Снабдяването на подразделенията с ТС-ЯХБЗ е непрекъснато и до голяма степен ефикасността на това осигуряване зависи от надеждността на изградените складове (полеви, стационарни) за лекота при раздаване и получаване на ТС.

 

2.8. Екологична защите (ЕЗ) в зоните за отговорност (полосите, районите) на войските.

 

Целта на това мероприятие е постигане на екологична безопасност на действията на войските, защита на личния състав, въоръжението и бойната техника в условия на въздействие на екологически неблагоприятни антропогенни фактори. Това мероприятие тепърва предстои да се утвърждава във войсковата практика, съгласно разработените планове и програми в (ГЩ-ВС – звената - корпус и съединение), което налага ново екологично възпитание на командирите и личния състав от БА, нови изисквания и екологична паспортизация на складови бази, военни обекти и др.

 

 2. 9. Други специални мероприятия: аерозолна маскировка на стационарните и подвижни обекти на войските и огнеметното поразяване на силите и средствата на противника.

 

2. 9. 1. Нарасналите изисквания по димовата маскировка на войски и обекти наложи създаване на нови подразделения от войските за ЯХБЗ- димови в корпусния батальон ЯХБЗ, въоръжени с щатни димни средства (димови генератори, унифицирана димна шашка (УДШ) и ДМ-11), а поради липса на такива в МБр – формиране на сборни димови групи – за димова маскировка на действията на подразделенията на бригадата.

 

Тези подразделения в отбранителния бой, могат да изпълняват следните задачи:

 

- заслепяване на атакуващ противник;

- димова маскировка пред предния край на отбраната и района на тила на батальона;

- маскировка, въвеждането на второ ешелонно подразделение от рубежа за КА;

- маскировка на водни прегради, важни обекти на родовете и специални войски, центрове за управление и др.

 

Постигането на ефективност при маскировката зависи на практика от редица особености, като:

 

- полагащите се технически средства по табел;

- размера и площта на обектите;

- метеорологичните условия за ниските слоеве на  атмосферата (посока, скорост на вятъра, влажност и вертикална устойчивост);

- заповяданото време за маскировка;

- релефа на местността (наличие гора, растителност и др.);

- степен на подготовка на личния състав.

 

Вариантно в интерес на МБ може да действа димова група от МБр или придадено димово подразделение (взвод, рота) от състава на КБЯХБЗ.

 

Съгласно упътването за полагащите се  технически средства за димова маскировка в МБр има достатъчно такива – 7200 бр. ДМ-11, с които може да се създаде димна завеса до 12 км, а по площ – 24 кв. км., а на батальона се полага 480 бр. ДМ, с които при средни метеорологични условия (при фронтален вятър може да се създаде завеса с дължина 0,6 км, а при кос вятър – 0,8 км).

 

2. 9. 2. Нанасянето на поражение на противника с огнеметно-запалителни средства е съставна част от огневото поразяване. В МБР (МБ) няма по щат огнеметни подразделения, но такива има в КБЯХБЗ – рота, която ще се използва децентрализирано, като се предава по отделения, взводове в интерес на МБР, които ще се използват по решение на общовойсковите командири.

 

В отбранителния бой придадените огнеметни подразделения съвместно с други родове такива, може да се използват при вклиняване на противник, при пробив на стика между БРО от засада, за осигуряване на застрашени направления.

 

За усилване на огневата мощ и поразяване на противника пред предния край на БРО на главното направление за настъпление със силите на МБр /формирана огнева група/ може да се устрои огнево фугасно поле /ОФП/ и смесено такова в системата на загражденията.

 

От разгледаните мероприятия и произтичащите от тях задачи от комплекса по ЯХБЗ на войските в отбранителния бой е видно, че е необходима висока организация и творчество при изпълнението им от щабовете и командирите, максимално използване на всички сили и средства за осигуряване надежност на защитата на личния състав, въоръжението, бойната техника и материалните средства.

{START_COUNTER}