Противогази в българската армия

   

Индивидуалните средства за защита служат за предпазване на дихателните органи, очите и кожата на човека от попадането на отровни, радиоактивни вещества и бактериални средства. Към тях спадат общовойсковият и изолиращият противогаз, общовойсковият комплект за защита на кожата за многократна и еднократна употреба.


Средства за защита на дихателните органи
 

    Общовойскови противогаз

 

 

Служи за защита на дихателните органи и очите от прякото попадане на отровни, радиоактивни вещества и бактериални средства.
 

Основните му експлоатационни характеристики са следните:
Защитната мощност на дихателя зависи от вида на отровното вещество, температурата и влажността на въздуха, обема на белодробната инхалация (количеството на вдишвания и издишвания въздух) за определено време и ритъма на експлоатация на противогаза (натовареността на личния състав, снемане и поставяне на противогаза). Вредно се нарича пространството, което се образува между лицето и поставената лицева част на противогаза. При издишване това пространство се запълва с издишан въздух, съдържащ значително количество въглероден двуокис. При последващото вдишване този въздух отново се поема от дихателната система.

 

Общовойсковият противогаз се състои от две части: дихател БСС-М4У и лицева част ШМ-41М. За улесняване на използуването, съхраняването и носенето на противогаза се използуват гофриран маркуч и торба. Дихателят е предназначен за пречистване на вдишвания въздух. Дихателят БСС-МО-4У се състои от противодимен филтър и въглен катализатор К-5У. Противодимният филтър задържа аерозолите (радиоактивен прах, отровни димообразователи и аерозоли от ОВ) на принципа на филтрацията. Изработва се от целулозен картон с примеси от азбест (4-6%). Въгленият катализатор К-5У представлява активиран въглен с каталитични добавки (окиси на мед, хром и сребро).На повърхността му cе задържат парите от ОВ. Чрез процесите абсорбция, хемисорбция и каталитична сорбция.
Дихателят БСС-МО-4У задържа парите на ОВ, но не задържа въглеродния окис (СО). Въглеродният окис не се използува като ОВ, но се отделя в големи количества в района на бойните действия при възникване на пожари вследствие на използуването на ядрено и запалително оръжие. За защита от въглеродния окис се използува специален дихател, наречен хопкалитов патрон. Хопкалитовият патрон представлява ламаринена кутия с цилиндрична форма, в която има три слоя хопкалитова смес и два слоя изсушител. Хопкалитовата смес се състои от 60% манганов двуокис (МnО2) и 40% меден окис (СuО). Изсушителят е силикагелов прах и служи за задържане на водните пари, които са катализатор на отрова. Принципът на защитно действие се основава на процеса СО+О2 –катализатор- CO2+Q, където Q е отделяната топлина. Полученият въглероден двуокис влошава дишането, но не е отровен. Защитната мощност на хопкалитовия патрон е 1-2 часа. Той ста­ва негоден за използуване щом превиши теглото си с 20 гр. Когато атмосферата е заразена едновременно с ОВ и СО, хопкалитовият патрон се използува комбинирано с дихателя, като се завива над него. Хопкалитовият патрон се съхранява херметически затворен с капачки.

 

 

    Противогаз малогабаритен ПМГ

 

 

Характерна особеност на този противогаз е, че малогабаритният дихател се завива направо върху лицевата част (от лявата страна). Освен това има звукоразговорно устройство, което подобрява воденето на разговори особено по свързочните средства.

Защитната мощност на малогабаритния дихател може да се изчисли, като се има предвид, че сорбционната емкост (М) по отношение на фосфорорганични ОВ е 7 g, и се използува формулата @=М.100/С0.V=175 min, около 3 часа.

 

 
    Общовойскови противогаз П-1

 

 

 

Противогазът П-1 (нарича се още ПЛДЕ противогаз с лицеви дихателни елементи) има същото предназначение, както и другите противогази. Сорбционната му емкост е следната: по зарин, зоман, иприт, хлорциан - 2 g; по синилна киселина - 3 g, по фосген - 6 g. Защитната му мощност по отношение на щатните ОВ се изчислява с формулата @=М.100/С0.V=2.1000/1.40=50 мин.

 

 

 

Изолиращ противогаз ИП-5

 

IP-5.

 

Изолиращият противогаз ИП-5 е индивидуално аварийно - спасително средство и е предназначен за излизане от заседнала при преодоляване на водни прегради техника.
Противогазът може да бъде използуван и за защита на дихателните органи, лицето и очите от прякото попадение на ОВ, РВ и БС, както и от други вредни вещества с висока концентрация във въздуха. Използува се за работа в среда с недостиг на кислород и под вода на малки дълбочини.

 

Основните експлоатационни характеристики на противогаза са следните: - маса на противогаза - 5,2 kg; - съпротивление на регенеративния патрон - 15 мм воден стълб при приток на въздух 60 I/min; - клапанът за излишното налягане се регулира в границите 10- 40 mm воден стълб; - време за работа на един регенеративен патрон: на суша - от 75 до 200 min, а под вода - от 90 до 120 min; - допустима дълбочина при работа под вода - 7 м.
Изолиращият противогаз се състои от регенеративен патрон, дихателна торба, лицева част с маркуч, два броя полубрикети, нагръдник, калъф и торба за носене. Регенеративният патрон служи за регенерация на издишвания въздух, като поглъща въглеродния двуокис и водните пари от него, при което се получава необходимият за дишането кислород. Корпусът му е изработен от ламарина. В него се зарежда регенеративна смес в състав: новооксид - 85% и калциева основа - 15%. Новооксидът е смес от натриев прекис (Na2О2) и натриев тетраокис (Na2О4).
Принципът на работа на изолиращия противогаз се основава на регенерацията (възстановяването) на определено количество въздух, която се използува през цялото време за работа на един регенеративен патрон. При взаимодействие на регенеративната смес с компонентите на издишания въздух протичат следните реакции: CO2+Na2O2=Na2Nа2CO2+1/2O2;  H2O+Na2O2=2NaOH+1/2O2;  CO2+Na2O4=Na2CO3+1/2O2;

 

 

Определяне размера на противогазите

 

Противогази ПГ- 1 и ПГ-7 wm

За определяне ръст на противогаз ПГ-1, и ПГ-7 wm се използва специален ръстомер. За определяне на размерите уредът се разтваря, като едното му рамо се поставя под брадата, а другото в най-ниската част на носа. По деленията, отбелязани на уреда се определя ръста /първи, втори и трети/.

 

Противогаз – шлем маска

Подборът на лицевата част се определя от дължината на линията, минаваща през най-високата част на главата /темето/, бузите и брадичката. Второто измерване, което трябва да направите е на линията минаваща над веждите и съединяваща отворите на ушите. Сборът от двете измервания в сантиметри определя искания размер.

 

 

 

Съотношението см/размер е следното:

 

93 – 95см – Първи размер

95 - 99 см. – Втори размер

99 - 103 см. – Трети размер

над 103 см. – Четвърти размер

{START_COUNTER}